Vertrekpunten programmabegroting 2017-2020

De vertrekpunten zijn vastgelegd in de Kaderbrief 2017-2020. Op 28 juni 2016 hebt u zich uitgesproken over het meerjarenperspectief 2017-2020 en over uw ambitie en de daarbij aangereikte denkrichtingen van de onderwerpen per programma en per thema. Daarbij zijn ook de uitkomsten van de Meicirculaire 2016 over de algemene uitkering uit het Gemeentefonds betrokken die u per brief hebt ontvangen. Ook hebt u ingestemd met de uitgangspunten, inclusief de lokale lasten.

De opzet van de programmabegroting is grotendeels gelijk aan de Programmabegroting 2016-2019.